Arama sonuçlarınız

Emlaksat Emlak Terimleri Sözlüğü

Emlaksat emlak terimleri sözlüğümüzde gayrimenkul ile ilgili alım, satım, kiralama ve hukuki işlemlerinde kullanılan tüm terimlerin anlamını bulabilirsiniz

Harfler | # A B Ç C D E F G H İ K L M N O Ö P R S Ş T Ü U V Y Z
Sözlüğümüzde şu anda 345 kelime bulunuyor.
2B Arazisi
Orman niteliğini kaybeden arazileri için kullanılan terimdir. Bu arazilerin ıslah edilmesi mümkün değildir ve araziler tekrar kullanılamamaktadır.

376. Dilekçe
Vergilerden doğan cezaların azaltılması amacı ile ilgili kamu kurumuna verilen dilekçeye denir.

Acir
Herhangi bir mülkünü kiraya vermek ya da mülkü kiralamak isteyen kişiler için kullanılan isimdir.

Aciz Vesikası
İcra takibi sonucunda borçlunun alacaklıya ödemeye yeterli malı bulunmadığından ötürü borcun ödenmeyen kısmı için icra dairesi tarafından verilen belgedir.

Açık Alan
Orman, tarım ve imar alanı dışında kalan, insan yoğunluğunun az olduğu bölgeye verilen isimdir.

Açık Kapı İlkesi
Kooperatiflerde kişinin ortaklığa istediği zamanda girebilmesi ve istediği zaman ortaklıktan çıkmasını sağlayan ilkeye verilen isimdir.

Açık Kredi
Borç paraya ihtiyacı olan kişinin kişisel imzasına güvenilerek açılan kredi türüne verilen isimdir.

Ada
Kamuya ait olan, yol, cadde, deniz, göl, orman gibi çevresi doğal ve yapay sınırlarla sarılı parseller topluluğuna verilen isimdir.

Ada Krokisi
Kadastro çalışmaları içerisinde bulunan alanların imar planlarını gösteren krokiye verilen isimdir.

Adi Kira
Malını kiraya veren kişinin belirli miktar ücret karşılığında herhangi bir eşyasının kullanımını kira ödeyen kişiye devretmesi ve bunun sözleşme haline getirilmesidir.

Afet Alanı
Deprem, orman yangını, heyelan, sel gibi doğal afetlerin görülüğü veya görülme riskinin olduğu alanlara verilen isimdir.

Afet Kanunu
Deprem, sel, heyelan, orman yangını, sel ve çığ gibi doğal afetlerde maddi olarak zarar gören vatandaşlara devlet tarafından temel ihtiyaç sağlanmasına yarayan yasaya verilen isimdir.

Ahara Temlik
Kişiye ait olan herhangi tapulu bir malı başka bir kişiye devretme işlemine verilen isimdir.

Ahde Vefa
Herhangi bir gayrimenkul işleminde her iki taraf arasında yapılan sözleşmeye karşılıklı olarak sadık kalınması anlamına gelen terimdir.

Aile Konutu
Evlilik ile oluşan aile birliğinin sürekli olarak ikamet ettiği konuta verilen isimdir. Bir ailenin birden fazla konutu olabilir ancak sadece Medeni Kanunun atadığı ve belirlediği konut, aile konutu olarak adlandırılır.

Aile Malları Ortaklığı
Akrabalık ilişkileri olan kişilerin var olan mal ve gayrimenkullerinin tümünün ortaya atılarak ortaklık oluşturmasından ötürü ortaya çıkan durum için kullanılan isimdir.

Akit
İki veya daha fazla tarafın karşılıklı beyanlarına dayanılarak sorumluluklar üstlendiği, hukuki değer taşıyan sözleşmeye akit denir. Borç akitleri, kira akitleri ve emanet akitleri gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Akitli İşlemler
Tapu Sicil Müdürlüğünde resmi senetler üzerinde iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen işlemleri ifade etmektedir.

Akitsiz İşlemler
Tapu Kanununda belirtilen akitli işlemlerin dışında kalmış olan akitsiz işlemler, şerhi, terkin, düzeltme, mirasın intikali gibi hak sahibinin tek taraflı iradesi ile Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Akitsiz işlemlerin gerçekleşmesinin ardından Tescil İstem Belgesi düzenlenmektedir.

Akıllı Bina
Günümüz teknolojisinde farklı sistemlerin tek bir merkez üzerinden birbirleri ile uyumlu halde çalışmasıyla oluşan bina sistemidir. Akıllı ev sistemleri belirli teknolojik aletlerin kullanımı ile gerçekleştiğinden ev sahiplerine rahatlık ve konfor sağlamaktadır.

Aktif Plan Çizim Yöntemi
Bu yönteme göre yapılan şehir planlamalarında şehir, bir tek seferde bir bütün olarak ele alınmaktadır. Şehrin tüm detayları ve sonrasında şehrin alacağı şekil detaylıca gösterilmektedir. Şehir planlamasının bu uygulamasına da “Aktif Plan Çizim Yöntemi” denmektedir.

Aktif Yeşil Alan
Şehirde bulunan insanların sıklıkla kullandıkları park, bahçe, sahil, orman, koru ve piknik alanları gibi açık kamusal alanlara verilen isimdir.

Aleniyet
Sözcük anlamı olarak açıklık ve netlik ifadelerini karşılamaktadır. Türk Medeni Kanununun 1020. Maddesinde tapuda aleniyet ilkesi, ilgili tapu sicilinin herkese açık olduğundan ve kimsenin tapu sicilindeki herhangi bir kaydı bilmediğini ileri süremeyeceğinden bahseder.

Altyapı
İnsanların yaşayabileceği yerleşim yerleri ve çalışabilecekleri sanayi alanları için gerekli olan yol, elektrik, su, iletişim gibi yapıların tümüne verilen isimdir.

Amerikan Mutfak
Küçük sayılabilecek evlerde yaşam alanları ile iç içe geçirilmiş, açık mutfak olarak da bilinen mutfak tipidir. Oturma odası ile mutfağın tek bir alanda bulunmasıyla oluşan Amerikan mutfak, küçük evlerin en büyük avantajlarından biridir ve ilk kez Amerika’da kullanılmıştır.

Amme Arazisi
Kamuya hizmet için kullanılan arazi tipine verilen isimdir. Kamu için ayrılan bu arazilerin bazıları parsellenir. Parsellenen bu alanlara kamuya hizmet binaları inşa edilir.

Amortisman
Gayrimenkullerin veya diğer varlıkların yıpranma ve eskime payını ifade eden kelimedir.

Anahtar Teslim
Bir yapının tüm unsurlarının tek bir elden halledilmesinin ardından eksiksiz bir şekilde mal sahibine teslim edilmesi işlemine verilen isimdir.

Antre
Bir konutta bulunan diğer tüm odaların bağlandığı alanı, giriş bölümünü ifade eden isimdir.

Apartman Aidatı
Apartman içerisinde bulunan ortak alanların bakımın yapılması, apartmanın güvenliğinin sağlanması için her ay daire sahiplerinden toplanılan belli bir miktar ücrete verilen isimdir.

Apartman Dairesi
Birden çok katı bulunan, içerisinde birden çok ailenin yaşadığı yapıların küçük bölümlerine verilen isimdir.

Apartman Karar Defteri
Yılda bir kereden az olmamak şartı ile apartman kurulunca yapılan toplantılarda alınan kararların yazıldığı deftere verilen isimdir.

Apartman Yönetim Planı
Binanın nasıl yönetileceğine, yöneticilerin ve denetçilerin alacakları ücretlere, yapıların ne şekilde kullanılacağına dair alınan kararların tüm daire sahiplerini ilgilendiren plana verilen isimdir.

Aplikasyon
Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilme işlemini karşılayan terimdir.

Arazi
Belli sınırları olan ve yerleşim yerlerinin dışarısında kalan geniş kırsal alanlardaki zemin parçasına verilen isimdir.

Arizi Kazanç
Genel anlamda yapılması devamlılık göstermeyen işlerden elde edilen gelirlere verilen isimdir.

Arsa
Şehirlerin belirli yaşam alanlarında yapı yapmak için ayrılmış arazi parçalarına denmektedir. İskân için ayrılan arazi parçalarının başka bir ismi de imar parselidir.

Arsa Ofisi
İmar ve İskan Bakanlığına bağlı, arsa ve arazilerin aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış-satışları yapmak, turizm bölgeleri ve kamu kuruluşları için arsa sağlamak üzere kurulmuş tüzel kişiliğe sahip yere verilen isimdir.

Arsa Payı
Kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız her bir bölüme özel olarak tahsis edilmiş arsadaki ortak mülkiyet payına denmektedir.

Arter
Emlak alanında şehrin önemli bölgelerini betimlemek için kullanılan sözcüktür.

Askeri Güvenlik Bölgesi
Bakanlar Kurulu çerçevesinde ülke savunması için önemli noktalara asker tesis edilen belirli alanlara verilen isimdir.

Askı Süresi
İmarı yapılan bir yerin adalarını, yoğunluklarını, uygulamada bulunan bütün bilgilerin sergilendiği imar planlarının kişilere gösterildiği zaman dilimi için kullanılan terimdir.

Asma Kat
En az 5.5 metre tavan yüksekliğine sahip olan, çoğu zaman basık tavanlı olup alttaki alana merdivenle bağlanan yarım katlı yerlere verilen isimdir.

Atık Yönetimi
Atıkların özelliklerine göre sınıflandırılması, toplanması ve geçici bir süre ile depolanması, ortadan kaldırılması, geri dönüşüme yollanması gibi işlemlerin olduğu yönetim biçimi için kullanılan terimdir.

Avan Proje
Gerçekleştirilmek istenilen projenin mevcut koşullara göre düşünülmesi ve sunulması gibi fikirlerin düşünülüp tartışıldığı aşamaya verilen isimdir. Demo proje olarak da adlandırmak mümkündür.

Avlu
Yapıların çevresinde bulunan, açık hava ihtiyaçlarını karşılayan ve yapının tamamlayıcısı konumunda olan bölüme verilen isimdir.

Aynen Taksim
Hisseli taşınmazlara sahip olan hissedarların dava açarak taşınmazda bulunan ortaklığı sonlandırmayı talep ettikleri işlemin adıdır.

Ayni Hak
Herhangi bir mal üzerinde egemenlik yetkisi olan ve bu yetkinin herkese ve her şeye karşı ileri sürülebildiği haklar için kullanılan terimdir.

Ayrık Nizam
Herhangi bir yapının diğer hiçbir yapıyla bitişik olmamasından kaynaklanan yapı düzenine verilen isimdir.

Azil
Herhangi bir kişiye verilen tüm yetkiye son verilmesi ve yetkinin geri alınma işlemi için kullanılan terimdir.

Aziller Sicili
Bir kişiye verilen tüm yetkinin Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilen istek sonrasında kayıt altına alındığı deftere verilen isimdir.

Bağımsız Bölüm
Yapım aşaması henüz biten gayrimenkulün ana kullanım alanlarından farklı olarak kullanılmaya uygun diğer alanlarına verilen isimdir. Kat, daire, mağaza, depo gibi alanlar bağımsız bölüme örnek olarak verilebilir.

Bağışlama Vaadi
İlerleyen bir tarihte bir malın bağışlanmasına yönelik kararı üstlenmesi için yapılan ön sözleşmeye verilen isimdir. Bağışlama vaadi sözleşmesi, noter huzurunda düzenlenmektedir.

Bağışlamadan Rücu
Taşınmaz malını bağışlayan olan kişinin, bağış yaptığı kişi ya da kurumdan taşınmaz malını geri alması, bağıştan vazgeçmesi işlemine verilen isimdir.

Bahçe Duvarı
Bir binanın, arazinin ya da arsanın etrafını sarmalamaya yarayan duvara verilen isimdir.

Bahçe Uzaklıkları
Bir yapının inşaatının kamuya ait olan yola ya da komşu parsel sınırlarına olan en yakın uzaklığı için kullanılan terimdir.

Balkon
Kişilerin açık hava ihtiyacını karşılayan, binalarda dışarıya doğru çıkmış ve üç tarafı bel hizasına kadar gelen duvar ile kaplanmış yere verilen isimdir. Binalarda balkonların bulunması insanların temiz hava almasına olanak sağlamaktadır.

Balta İfrazı
Ayırma anlamında kullanılan ifraz kelimesi tek parsel üzerinde bulunan taşınmaz malın birden çok parçaya ayrılmasıyla Tapu Müdürlüğüne kayıt ettirme işlemidir. Bir parselin ifraz yolu ile ayrılmasının ardından iki parsele dönüştürülmesi halinde yola cephesi olmayan parseli yola bağlamak amacı ile dar bir çıkmaz sokak yapılması işlemi için kullanılan terimdir.

Banliyö
Büyük kentlerin çevrelerinde bulunan yaşam alanlarına verilen isimdir. Şehir sınırlarına yakın olan banliyöler yaşamsal ihtiyaçları bakımından sınırında bulundukları şehre bağlı konumdadır.

Baraka
Temelsiz olarak tahta, çinko, sac gibi hafif yapı malzemeleriyle yapılan yer için kullanılan isimdir.

Bayındır Hale Getirme
Şehirlerde bulunan belli arazi ya da arsaların imar planları ile yerleşim yerlerine dönüştürülmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Bayındırlık
Bir bölgenin geliştirilip, faydalı hale getirilmesi ve estetik açıdan güzelleştirilmesi için kullanılan terimdir.

Belediye Rayiç Bedeli
Güncel pazar koşullarında belediyeler tarafından belirlenen, taşınmaz malların minimum tutarda alım-satım bedelleri için kullanılan terimdir.

Belediye Sınırı
Bir şehirde bulunan belediyelerin hukuk yasalarına göre belirlenen sınırları için kullanılan terimdir.

Betonarme
Yapıların inşaatlarında beton ve çelik kullanılarak oluşturulan yapı malzemesine verilen isimdir.

Beyan
Herhangi bir olayın açıklığa kavuşmasını sağlamak ya da bir durumu delil göstererek aklamak gibi farklı anlamlara sahip olan beyan terimi, emlak alanında da fazlasıyla kullanılır. Kişiler ve tüzel kişiler gerekli görüldüğü takdirde mal beyanı, adres beyanı gibi işlemler yaptırırlar.

Bilirkişi
Alanında uzman sayılabilecek, çözümlenmesi güç olan konularda fikirlerine başvurulan kişi için kullanılan terimdir.

Bina Cephesi
Yapının toprak üzerinde bulunan zemin ve birinci katının yol tarafında, duvara bakan dış yüzüne verilen isimdir.

Bina Derinliği
Binanın arka cephesi ile ön cephesi arasında bulunan hattının en uzak nokta ile arasındaki dik hattın uzaklığıdır.

Bina Eteği
Binanın bodrum katında bulunan dış duvarlarının toprak zemin üzerinde kalan bölümüne verilen isimdir.

Bina Yüksekliği
Binanın en üst noktası ile en alt noktası arasındaki mesafeye verilen isimdir.

Blok Nizam
İmar planı ile belirlenen binaların bir ya da daha fazla parsel üzerinde oluşturulan bahçeli yapılar için kullanılan terimdir.

Bölge Planı
Bir şehrin ekonomik, sağlık, kültürel, endüstriyel alanlarının hepsini içerisinde barındıran makro düzeydeki yerleşim planları göstermek amacıyla kullanılan terimdir.

Bölge Raporu
Gayrimenkul almak isteyen kişilerin istedikleri alanlarla ilgili gayrimenkul danışmanlarının verdikleri bilgilere, raporlara verilen isimdir.

Brüt
Kesintisi yapılmamış herhangi bir mal ya da para için kullanılan terimdir.

Brüt Beton
Herkes tarafından bilinen betona göre daha küçük tanelere sahip olan ve üzerine sıva yapılmayan beton için kullanılan terimdir.

Brüt İnşaat Alanı
İnşaat projesinin alanlarına girmeyen tüm bağımsız alanların da dâhil edilmesi ile oluşan yeni alan için kullanılan terimdir.

Bungalov Ev
Tahtadan inşa edilmiş, müstakil tek katlı, giriş kısmında küçük bir balkonu olan evlere verilen isimdir. Genellikle orman içerisinde yer alan bungalov evler, özel amaçlar için kullanılır.

Çarpık Kentleşme
Hızlı nüfus artışı sonrasında kentlerin plansız, altyapısız ve gelişigüzel bir şekilde ilerlemesiyle oluşan kent yapısıdır. Estetiklikten uzak olan bu yapılaşma büyük kentler açısından ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

Çatı Katı
Çatı ile son kat arasında yapılan küçük bölüme verilen isimdir. Son zamanlarda yeni yapılan yapılarda görülen çatı katları, işlevsel olarak dekore edildiğinde ev sahiplerine büyük kolaylıklar sağlayabilecek bir alandır.

Cebri İcra
Borçlunun alacaklıya ödenmesi gereken borcu ödememesinden kaynaklı olarak alacaklının icra müdürlüğünün aracılığı ile borcunu alma işlemine cebri icra denmektedir. Bu işlemlerle ilgilenen kamu kurumu icra dairesi, kişiler ise icra memurlarıdır.

Cebri Satış
Borçluların borçlarını ödememesi üzerine ilgili devlet kuruluşlarının gücü ile borcunu ödemesine zorlamasıdır. Cebri satışta üzerinde haciz kaydı bulunan borçluya ait olan taşınmaz malın, icra müdürlüğü aracılığıyla satılarak gelir elde edilmektedir ve elde edilen gelir sonrası alacaklılara borçlar ödenmektedir.

Çekme Kat
Çatı katı ile son kat arasında bulunan yapılara verilen isimdir. Genellikle çekme katın dört tarafında balkon vardır.

Cephe
Binanın her bir yüzeyine verilen isimdir. Gayrimenkul alanında yön ve taraf anlamlarında da kullanılır.

Cins Değişikliği
Tapu kütüğüne kayıtlı olan taşınmaz malın niteliğinin ve yapısının değiştirilmesi ve başka bir niteliğe sahip olan tapu kütüğüne tescil ettirme işlemidir. Bağ, bahçe iken arsa arazi durumuna dönüştürmek için tapu sicilinde yapılan işleme verilen isimdir.

Çıplak Mülkiyet
Yararlanma hakkının başka kişinin üzerinde olduğu sahiplik durumunu özetleyen terimdir. Kuru mülkiyet olarak da bilinmektedir.

Çok Yönlü Kadastro
Genel olarak birçok amacın ötesinde, sürdürülebilir yapının ilerlemesine olanak tanıyan ve süreklilik için gerekli bilgilere sahip olan kadastro türüne verilen isimdir.

Cumba
Eski Türk evlerinde zemin katın üzerindeki katlardan dışarı tarafa taşan kafes şekline benzeyen oda bölmesine denmektedir.

Daire
Konut olarak kullanılan yapıların çatısı altında bulunan bölümlerin her birine verilen isimdir. Konutlardaki daireler 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde farklı büyüklüklere sahiptir.

Daire Tipi
Günümüz teknolojisinde her ihtiyaca yönelik farklı daireler tasarlanmaktadır. Daire tipi, kişinin isteğine ve zevkine bağlı olarak tasarlanan daireler için kullanılan terimdir.

Dam
Yapıları dış etmenlerden karşı koruyan, yüzeyinin çoğu piramit kaplı olan binanın göğe bakan yüzeyine verilen isimdir.

Damga Vergisi
Kişiler ya da kuruluşlar arasındaki hukuki süreçleri belgeleyen ve resmileştiren belgelerden alınan vergiye verilen isimdir.

Depozito
Kiralık olarak verilen mülklerin temiz kullanılacağına ve zarar verilmeyeceğine dair verilen sözün teminatı, mülkler için alınan güvence ödemesine verilen isimdir.

Devre Mülk
Özellikle sezonluk alanlarda kullanılmak için satın alınan ve farklı kişiler tarafından da kullanılabilen mülke verilen isimdir.

Devren Kiralık
Kiracının taşınmaz mal üzerindeki hakkını başka bir kişiye devretmesi işlemine verilen isimdir.

Devretmek
Mal üzerinde bulunan hakların başka kişi üzerine geçirilme işlemine denir.

Döner Sermaye Ücreti
Tutarı her yıl döner sermaye yönetim kurulu tarafından belirlenen tapu işlemlerinde kişilerden tahsil edilen ücrettir. Tahsil edilen ücret Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün hesabına aktarılmaktadır.

Dubleks
İki katlı villa tipi müstakil evlere verilen isimdir.

Düzeltme
Tapu belgesine yanlış olarak yazılmış bilgilerin belgelere uygun olarak düzeltme işlemidir.

Ebeveyn Banyosu
Evlerin içinde normal tuvalet ve banyo haricinde yatak odasında bulunan küçük, özel banyolara verilen isimdir.

Ecrimsil
Haksızlıklarla almış olduğu malı uzun süre elinde bulunduran kişiye, mal sahibi tarafından talep edilen tazminattır. Haksız işgal tazminatı olarak da bilinmektedir.

Ek Emsal
Arsa üzerindeki maksimum inşaat alanının, parsel alanı oranı için kullanılan terimdir.

Ekspertiz
Gayrimenkul değerini doğru olarak belirleyen ve gayrimenkul alanında uzman sayılan kişilere verilen isimdir.

Ekspertiz Raporu
Gayrimenkul uzmanı olarak adlandırılan kişinin incelediği konutu yaş, konum, bina durumu gibi özelliklere göre değerini belirlemesine ve belirlenen özelliklerin rapor haline getirilme işleme verilen isimdir.

Elbirliği Mülkiyeti
Taşınmaz mal üzerindeki paylaştırmada birden fazla kişinin pay oranlarının açık bir şekilde gösterilmeden sahip olmaları durumu için kullanılan terimdir.

Emlak
Arazi, arsa, ev, bahçe gibi taşınmazların ekonomik olarak değerli ifade edilen, paraya çevrilmesi mümkün olan kıymetli malların ifade edilmesi için kullanılan terimdir.

Emlak Balon
Gayrimenkul fiyatlarının sürekli olarak hızlı bir şekilde artması sonucunda fiyatların yüksek noktalara çıkmasını betimlemek için kullanılan terimdir.

Emlak Beyan Değeri
Emlak Vergisi kanununa göre taşınmaz sahipleri ve hissedarları tarafından belediyeye verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değeri betimlemek için kullanılan terimdir. Verilen bu değere farklı olarak kayıtlı değer ifadesi de kullanılmaktadır.

Emlak Beyannamesi
Gayrimenkulün kime ait olduğunun ispatlanması olayının ifade edilmesi için kullanılan terimdir.

Emlak İlanı
Kişinin gayrimenkulünü satmak ya da kiraya vermek amacıyla gerekli mecralarda gayrimenkulünü bedeli ve fotoğrafları ile sergilemesine, başkalarına ulaşılabilir hale getirilmesine verilen isimdir.

Emlak Vergisi
Taşınmaz gayrimenkul satın alan kişilerin senede bir ya da iki kere taşınmazı için devlete ödediği vergi türüne verilen isimdir.

Emlakçı Komisyonu
Emlakçı anlaşma yaptığı kişilerin gayrimenkulleri satmak, kiralamak, rehin almak gibi hizmetler sağlamaktadır. Bu hizmetlerden birini gerçekleştirdiği takdirde emlakçı kişilerden komisyon alma hakkına sahip olmaktadır.

Emsal
Bir yapının kira ya da satış bedelinin benzer konutlar ile karşılaştırılması işlemine verilen isimdir.

Emval
Mallar ve mülkler anlamında kullanılan isimdir.

Enerji Kimlik Belgesi
Yapıların asgari enerji ihtiyaçlarının belirlendiği ve beyan edildiği belgeye verilen isimdir.

Ev Değeri
Ev satışı konularında ev değerini belirlemek çok önemlidir. Bu nedenle ev değerini gayrimenkul alanında uzman kişilerin yardımı ile belirmek ev sahibi için fayda sağlayacaktır.

Ev Dekorasyonu
Yaşam alanı olan evin içerisinde işlevsel, rahat, verimli ve estetik alanlar yaratabilmek amacıyla evin eşyalar ve renkler ile düzenlenmesi anlamında kullanılan terimdir.

Fek
Arapça kökenli bozma, ayrılma, feshetme, bitirme, kaldırma anlamlarında kullanılan sözcüktür.

Feragat
Karşılıklı olarak gerçekleşmesine gerek olmayan, herhangi bir kişinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelen terimdir.

Fesih
Devam eden bir süreci tek taraflı ve ileriye dönük olarak bozma, dağıtma anlamlarında kullanılan terimdir.

Fransız Balkonu
Son zamanlarda ülkemizde de fazlasıyla görülen, Fransa’da bulunan geleneksel yapılardan esinlenilerek oluşturulan balkon tipidir. Yer ile tavan arasında uzun doğramalardan oluşan, en fazla 50 cm’lik çıkıntıya sahip olan, önü korkuluklu balkon türüne verilen isimdir.

Fuzuli İşgal
Sahibinin izni olmadan taşınmaz mal üzerinde değişikliler yapma, kullanma ve ele geçirme anlamlarında kullanılan işlemin adıdır.

Gabari
Yapımına başlanacak bina için belediye tarafından öngörülen azami yükseklik sınırı için kullanılan isimdir.

Gayrimenkul
Arsa, arazi, konut gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran taşınmaz mallara verilen isimdir.

Gayrimenkul Danışmanı
Gayrimenkullerin alım, satım ya da kiralama işlemlerinden sorumlu olan, emlak ve gayrimenkul sektöründeki uzman kişiler için kullanılan terimdir.

Gayrimenkul Danışmanlığı
Gayrimenkullerle ilgili teknik ve hukuki analizlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılması sonucuna göre ev sahibi olmak isteyenlerin doğru gayrimenkul yatırımları yapmasını sağlayan hizmete verilen isimdir.

Gayrimenkul Sertifikası
Devlet güvencesiyle oluşturulan konut projelerinden kişilere metrekare bazında hisse satılması sonucunda verilen belge için kullanılan terimdir.

Gayrimenkul Yatırımı
Yüksek getirisi sebebi ile kişilerin ileriye dönük yatırımları için paralarını gayrimenkul alanına yatırma işlemi için kullanılan terimdir.

Gecekondu
Kişinin kendisine ait olmayan arsada, arsa sahibinin rızası olmadan ve gerekli yerlerden izinler alınmadan yapılan yapılar için kullanılan terimdir.

Geri Dönüşüm Süresi
Gayrimenkule yatırım yapan kişilerin yatırım tutarını, aldıkları konuttan elde ettikleri kar ile kira kazançlarından elde ettikleri gelirlerle geri kazandıkları süreye verilen isimdir.

Giydirme Cephe
Binaların dış yüzeylerinin geleneksel yöntemlerden farklı olarak genellikle camlarla estetik bir şekilde kaplanması işlemi için kullanılan terimdir.

Gürültü Yönetmenliği
Konutlarda bulunan insanlar belirli kurallar çerçeveleri içerisinde yaşamak zorundadır. Apartmanlarda gürültülü faaliyetlerin önüne geçmesi amacıyla “Gürültü Yönetmeni” bulunmaktadır.

Haciz
Alacaklının hukuki yollara başvuru yaparak, borcun ödenmesi için borçlunun aylığına, parasına ve malına el konulması işlemine verilen isimdir.

Harç
492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen tapu işlemlerinde tapu hizmeti karşılığında alınan ücrete verin isimdir.

Harici
Tapu dairesi dışında kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları gayrimenkul satışı için kullanılan terimdir.

Harita
Coğrafi olarak bölgelerin, alanların, yüzeylerin bir plan üzerinde gösterildiği ölçekli çizimlere verilen isimdir.

Hibe
Herhangi bir kamu kuruluşu ya da şirket tarafından vakıflara, eğitim kurumlarına, kişilere verilen karşılıksız para için kullanılan isimdir.

Hisse
Taşınmaz mala ait olan tam mülkiyetin bir kısmına karşılık gelen pay için kullanılan terimdir.

Hisse Tevhidi
Taşınmaz bir malda hissesi olan bir kişinin aynı mal üzerinde yeni bir hisse hakkına sahip olmasıyla beraber Tapu Müdürlüğünde önceki hisse ile yeni alınan hissenin birleştirilme işlemine verilen isimdir.

Hisseli Tapu
Birden fazla kişinin sahibi olduğu taşınmaz için hissedarların sahip olduğu belgeye verilen isimdir.

İfraz
Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir taşınmazın birden fazla parçaya ayrılıp parsellenmesi ve ayrılan parçaların tek tek tapu kütüğüne kaydedilmesi anlamında kullanılan terimdir.

İkinci El Daire
Bir daire başkası tarafından kullanılıp satılığa çıkarılmasının ardından ikinci el konumuna düşmektedir. Gayrimenkul piyasasında ikinci el konutlar hiç kullanılmamış daireler kadar rağbet görmektedir.

İkiz Ev
Planları ortak olan ve bitişik iki evden meydana gelen büyük yapıya verilen isimdir.

İlam
Herhangi bir davanın nasıl bir karara bağlandığını gösteren belgeye verilen isimdir.

İlamlı İcra Takibi
Mahkeme kararıyla açıklanmış resmi bir belge ile açılan icra takiplerini belirtmek için kullanılan terimdir.

İmar Affı
Kaçak olarak, imar kurallarına göre inşa edilmeyen yapıların affedilmesine yönelik kullanılan terimdir.

İmar Çapı
Bir inşaat alanının tüm sınırlarını en küçük ayrıntıya kadar anlatan krokiye verilen isimdir.

İmar Durumu
Bir arazi ya da arsanın, imar planını ve imar yönetmeliğini ne şekilde  kullanılacağını gösteren belgeye verilen isimdir.

İmar Planı
İmar planı, imar yapılacak yerleşim alanlarının tüm detaylarını içeren plana verilen isimdir. İmar adası içinde yer alan imar adalarından ve parsel parçalarından oluşur.

İnşaat Tamamlama Kredisi
İnşaatına başlanan fakat farklı nedenlerle inşaatı durmuş olan yapıların tamamlanması için bankanın kişilere sağladığı krediye verilen isimdir.

İntifa Hakkı
Başkasına ait olan gayrimenkul üzerinde belirli kişilere tanınan yararlanma haklarına verilen isimdir.

İpotek
Bir gayrimenkulün bir borca karşılık alacaklı tarafından güvence olarak tutulması işlemine verilen isimdir.

İpotek Fekki
Gayrimenkul üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılması için bankadan "Borcu yoktur" yazısının alınıp Tapu Müdürlüğüne götürülmesine gereken bu yazıya “İpotek Fekki” denir.

İpotekli Borç Senedi
Günü belirlenen kişisel bir alacağın güvence altına alınması için taşınmaza el koyma işlemine yönelik alınan senede verilen isimdir.

İrtifak Hakkı
Bir başkasının taşınmaz mallarından belirli kurallar dâhilinde kullanma hakkına verilen isimdir

İskân
Yapımı tamamlanan binada oturabilmek amacıyla alınan bina kullanım izni için kullanılan terimdir. İskân izni verilmeden önce bina incelenir ve izin alındıktan sonra da bina içerisinde elektrik, su, doğalgaz abonelikleri başlatılır.

İskan Belgesi
Yapımı tamamlanan binalar için oturulabilir izninin alındığı belgeye verilen isimdir.

İskan Ruhsatı
Yapımı tamamlanan binanın bağımsız bölümlerinin amacına uygun olarak kullanımı için belediyeden alınan belgeye verilen isimdir.

İstimlak
Özel mülkiyete ait olan taşınmaz malların kamu yararı için satın alınmasının ardından yol, metro, park, geçit, hızlı tren gibi kamuya hizmet alanlarının inşa edilmesini betimleyen terimdir.

İştira Hakkı
Bir gayrimenkulü belirli bir süre içerisinde sahibinden satın alma hakkına verilen isimdir. Niteliği ile satış vaadine benzer, sözleşme noter huzurunda düzenlenir ve tapu kütüğüne kaydedilir.

İvazsız İntikal
Bedelsiz ve karşılıksız olarak sahip olunan herhangi bir malın tapuda gerçekleşen işlemleri için kullanılan terimdir.

Kaçak Kat
Devam eden bir projede yapı ruhsatı alınmadan izinsiz olarak inşa edilen fazla katlar için halk arasında kullanılan terimdir.

Kadastro
Tapu sicil belgesi çıkarmak için bir ülkeye ait olan arsa, arazi, mülk gibi taşınmazların alanlarını, değerlerini ve sınırlarının ve hukuksal durumlarını devlet tarafından bilinmesi, plana ve kayda bağlanması anlamını taşıyan terimdir.

Kadastro Çapı
Bir parsele ait olan bilgileri, diğer parsellerle olan sınırlarını ve parsel içerisindeki tesisleri belirleyen belgeye verilen isimdir.

Kadastro Parseli
Kadastro Kanununa göre kadastro adalarının içerisinde yer alan bağımsız parsellere verilen isimdir.

Kagir
Beton, yığma taş ya da tuğla gibi malzemelerle yapılan yapılara verilen isimdir. Dış duvarları, beton ve tuğla ile kaplı olan yapının, yer ve çatısı ahşap kaplamadır.

KAKS
Kat alanı kat sayısı olarak ifade edilen bu terim bir arazide yapılacak toplam inşaat alanını belirlemek için kullanılmaktadır.

Kapalı Balkon
 Üst ve yan tarafları kapalı, önü açık olan balkon türüne verilen isimdir.

Kapora
Taşınmaz mal almak isteyen kişilerden temin edilen, malın satılmamasını garanti eden ve her iki taraf için güvence oluşturabilen küçük çaplı ödemeye verilen isimdir.

Kapora Sözleşmesi
Taşınmaz malın satılması ya da kiralanması için emlakçı ile anlaşan kişiler kaporayı emlakçıya ödemektedir. Emlakçı ile alıcı arasında ise bu nedenle kapora sözleşmesi yapılmakta ve haklar garanti altına alınmaktadır.

Kat Bahçesi
Binaların dışında yeşil bir görünüm elde etmek amacıyla bina katlarında oluşturulan, kişilerin kış bahçesi olarak da kullanabildikleri ortak ve bağımsız alana verilen isimdir.

Kat İrtifakı
İnşaatı henüz bitmemiş bir yapı üzerinde hak sahiplerinin paylarını göstermek amacıyla çıkarılan tapu tipi için kullanılan terimdir.

Kat Karşılığı Anlaşması
Arsasını müteahhite verip birden çok katlı binanın yapımı için anlaşan kişiler, mütheahhit tarafından yapılacak bina içerisinde ücretsiz daire istemektedir. Müteahhit ile arsa sahibi arasında yapılan anlaşmaya da “kat karşılığı anlaşması” denmektedir.

Kat Maliki
Kat mülkiyeti hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişilere verilen isimdir.

Kat Mülkiyeti
Kat mülkiyeti kişinin, taşınmaz bir gayrimenkule ne şekilde sahip olunduğunu belgelemek için kullanılan terimdir. Kat mülkiyetine sahip olan bir gayrimenkulün iskan belgesi bulunmaktadır. İskan alındıktan sonra kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş yasal zorunluluktur.

Kat Mülkiyetli Tapu
İnşaatı tamamlanmış bir binanın kat, işyeri, mahzen, mağaza, depo gibi başlı başına kullanmaya elverişli alanlar üzerinde kurulan ve ortak yerlerle bağlantılı özel mülkiyet hakkı olarak kullanılan terimdir.

Kat Yüksekliği
Bir yapının tabandan tavana kadar olan yüksekliğini belirtmek için kullanılan terimdir.

Kentsel Dönüşüm
Olası bir deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı riskli bulunan bölgelerdeki eski ve yıpranmış olan binaların yerlerine sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve doğal afetlerin önüne geçilmesi için yapılan yenilenmedir.

Kira Çarpanı
Bir gayrimenkulün kendini amorti ettiği ay sayısıdır. gayrimenkul değeri kira bedelleri ile kaç ay sonra geri kazanılıyorsa o gayrimenkulün kira çarpanı olarak tanımlanır.

Kira Depozitosu
Evi kiralamanın ardından eve ilk girişlerde kişilerden en az bir ay en fazla üç aylık kira bedeli yani depozito ücreti istenmektedir. Sözleşme bittiği takdirde kişi evden çıkmak istediğinde evde bir hasar yok ise depozito ev sahibi tarafından geri iade edilmektedir.

Kira Gelir Vergisi
2012 yılından bu yana ev ya da iş yerlerini kiraya veren kişiler gelirlerini bildirmek zorundadırlar. Kiradan elde edilen gelire göre kira gelir vergisi mülk sahibinden tahsil edilmektedir.

Kira Kontratı
Ev sahibinin kiraya verdiği mülkü kullanma ve yararlanma hakkını kiracıya bırakması, kiracının da bunun karşılığında kira bedeli ödemeyi kabul ettiği sözleşmeye verilen isimdir.

Kira Şerhi
Uzun dönemli kiralama işlemlerinde mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenmesi için kullanılan terimdir.

Kira Stopajı
Kiraya verilmiş olan iş yerlerinin kira bedelleri üzerinden kesilen vergidir.

Kiracı
Mülk kiralama işlemlerinde bir bedel karşılığında mülkü kiralayan kişiye verilen isimdir.

Konut Dokunulmazlığı
Belirli hukuki izinler olmadan kişilere ait olan mülklere girilmemesi, mülkte arama yapılamaması ve eşyalara el konulamaması faaliyetlerini ifade eden terimdir.

Konut Kredisi
Ev sahibi olmak isteyen kişilere, satın alınacak mülke ipotek koyulması şartıyla ya da garantörler aracılığıyla bankaların sağladığı kredi türüdür.

Konut Kredisi Yapılandırması
Ev sahibi olmak için çekilen ev kredisinin ödeme planlarının yan faizlerle yeniden düzenlenmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Konut Sigortası
Evlerin ya da ev içerisindeki eşyaların herhangi bir doğal afet durumunda güvence altına alınma işlemi yapılan sigorta türüne verilen isimdir.

Koordineli Çap
Kadastro adaları içinde yer alan parsellerin koordinatlarının olduğu belgeye verilen isimdir.

Kot
Binanın temeli ile zemini arasındaki yüksekliğe verilen isimdir.

Kot Farkı
Binanın yapılacağı parselin bulunduğu köşe noktaları ile yapılacak olan binanın bulunduğu köşe noktalarının gösterildiği plana verilen isimdir.

Kredi Notu
Kişilerin ve işletmelerin bankalarla olan işlemleri ile ilgili bilgilerin banka tarafından rapor haline getirildiği belgeye verilen isimdir.

Kroki
Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün küçültülerek ölçüsüz bir şekilde düzlem üzerine aktarma işlemine verilen isimdir.

Kuru Mülkiyet
Sahip olduğu taşınmaz mülk üzerinde yararlanma hakkı olmayan kişiler için kullanılan terimdir.

Lebiderya
Deniz kenarında ya da deniz manzarasının tamamıyla göründüğü evleri nitelemek için kullanılan emlakçılık terimidir. “Kesintisiz deniz manzarası” ifadesiyle de tanımlanmaktadır.

Loft Daire
Geniş ve yüksek tavanlı, minimum duvara ve kapıya sahip olan yapılar olarak tanımlanabilecek bu dairelerde, küçük bir asma kat özelliği de bulunmaktadır. Yurtdışında endüstriyel kullanımdaki eski depo ya da fabrika gibi yerlerden yaşam yerlerine dönüştürülmüştür.

Lüks Bina
Bir yapının en temel ve önemli özellikleri dışında estetik detaylarla donatılmış konforlu yaşam alanlarını da ifade eden bir tanımdır.

Maketten Konut Satışı
İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde ev sahibi olmak isteyen insanların ön ödeme yaparak inşaatına henüz başlanmamış projelerden  ev alması işlemine verilen isimdir.

Mantolama
Kışın soğuk havaların evin içine geçmesini engelleyen, evdeki sıcaklığı sabit tutan ve ev sahiplerine maddi anlamda tasarruf sağlatan sistem için kullanılan terimdir. Yeni nesil binalarda mantolama işlemi bulunduğundan kışın çok soğuk havalarda bile evin içerisi ılık kalabilir.

Menkul
Taşınabilir ve ekonomik açıdan değere sahip olan,  paraya çevrilmesi, para ile değer biçilmesi mümkün olan değerli eşyaların tümüne verilen isimdir.

Merkezi Isıtma
Isıtma sisteminin tek bir merkezden tüm binaya dağılmasını ve bağımsız ortak alanların da ısınmasını sağlayan ısıtma sistemine verilen isimdir. Merkezi ısıtma sistemine sahip olan binaların dairelerinde kombi ya da ısıtıcı bulunmamaktadır.

Mesire Alanı
Şehir içerisinde doğa ile iç içe bulunan alanları gerekli teknikler ile donatarak turistik bir yer haline gelmesini ve şehirde yaşayan insanların eğlenmesini, dinlenmesini, iyi vakit geçirmesini sağlayan, şehri güzelleştiren alanlara verilen isimdir.

Metropoliten Aktivite Alanları
İmar planlarında belirlenen konut, ticaret alanları, depo, iş hanı, mağaza gibi yapıların bulunduğu yerlerdir. Bu alanların zemin katlarına ev yapılmasına izin verilmemektedir.

Mirasın İntikali
 Bir kişinin ölmesi halinde kalan mirasının diğer mirasçılara hukuki yollarla geçirilme işlemine verilen isimdir.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)
Mallarını miras olarak bırakacak kişinin mirasını yasal mirasçılarına değil de başka bir kişiye bırakma işlemine verilen isimdir.

Miri Arazi
Mülkiyeti devlete ait, intifa hakkı başkalarına verilmiş olan hazine arazilerine verilen isimdir

Mücavir Alan
Belediye sınırları dışında kalan ancak şehrin yararı için gerekli görüldüğü takdirde belediye tarafından kullanılan alanın ismidir.

Müfrez Tarla
Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir taşınmazın bölünmesiyle meydana gelen, bütününden ayrılmış parçaya verilen isimdir.

Muhdesat
Bir arazi üzerinde arazi sahibine ait olmayan yapı ya da ağaçlara verilen isimdir.

Münakale
Tapu kütüğünde yapılan tescil işlemine verilen isimdir.

Müstakil
Genelde sıfırdan inşa edilen, en fazla iki katlı olan ve kendine ait bir bahçesi bulunan ferah, geniş evler için kullanılan terimdir.

Müstakil Tapu
Tek bir kişiye ait olan gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumunun resmi olarak gösterildiği belgeye verilen isimdir.

Müştemilat
Binadan ayrı bir alana inşa edilen bölüme verilen isimdir. Kömürlük, odunluk, depo, ardiye gibi eklenti yerler müştemilat olarak adlandırılır.

Müşterek Mülkiyet
Bir taşınmaz mala birden fazla kimsenin hisseli olarak sahip olması durumu için kullanılan terimdir.

Müşterek Tapu
Birden fazla kişinin hisseli olarak sahip olduğu taşınmaz malın tapusuna verilen isimdir.

Mütemmim Cüz
Bir binayı tamamlayan ve bütünleyen, binanın olmazsa olmaz parçalarına verilen isimdir. Binanın olmazsa olmaz parçaları ise, çatısı, kazan dairesi, jeneratörü, yangın merdivenleri gibi hayat kurtaran parçalarıdır.

Muvafakatname
Gerekli durumlarda herhangi bir konuda kişiden izin alındığına dair belgenin verilmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Muvazaalı Satış
Gerçek ismini ve niteliğini saklayarak, başka bir isimle üçüncü bir kişiyi kandırmak amacıyla göstermelik olarak yapılan işleme verilen isimdir.

Nazım Planı
Şehir haritaları üzerindeki bölge tiplerini  ve arazilerin ne şekilde kullanılacağını gösteren plana verilen isimdir. Bir başka deyişle gelecek zaman içerisinde şehrin alacağı hali gösteren plana verilen isimdir.

Net Kira
Kira sözleşmesinde eve ödenecek kira bedeli için belirtilen miktara verilen isimdir. Ev kiralarında net – brüt ayrımı yoktur ancak işyeri kiralarında net – brüt ayrımı yapılmaktadır.

Nev’i
Türü, cinsi, vasfı anlamlarında kullanılan terime verilen isimdir.

Nizam
Binaların, yapıların yan yana sıralanış düzenine verilen isimdir. Ayrık nizam ve bitişik nizam olmak üzere iki türü vardır. Ayrık nizamda yapıların arasında toprak parçası vardır, bitişik nizamda ise yapıların duvarları ortak bir haldedir.

Ölçek
Harita ya da planının yapılması için bir yerin küçültülerek düzlem üzerine aktarılması gerekmektedir. Düzlem üzerinde bulunan planın küçültülme oranı için kullanılan terimdir.

Ölçü Krokisi
Kadastro arazisinin tüm ayrıntılarının, ölçüm değerlerinin ve ölçüm yapılan noktaların düzlem üzerine yaklaşık bir değerde çizilmesiyle oluşan planlara verilen isimdir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi:
Kişi kendisine ölünceye kadar bakılması karşılığında mirasını mirasçılara ya da üçüncü kişilere bırakma hakkına sahiptir.  Kişi ile mirasçılar arasında hukuki yollarla hazırlanan belgeye verilen isimdir.

Ön Cephe
Binaların yol tarafına bakan yüzüne verilen isimdir. 

Orman Kadastrosu
Devlete, kamu tüzel kişilere ya da gerçek kişilere ait olan ormanlar ile orman dışarısında kalan yerlerin açık olarak sınırlarını belirleyen ve imar işlemlerinde gerekli olan kadastro türü için kullanılan terimdir.

Ortak Alan
Kat mülkiyeti olan yapıların bağımsız bölümleri dışında kalan, ortak bir şekilde koruma ve faydalanma amacıyla kullanılan yerlere verilen isimdir.

Ortak Yerler
Yapıların ortak alanlarını yani temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, asansörler, sağlık talanları, sosyal tesisler, havuzlar, oyun alanları vb. yerleri betimlemek amacıyla kullanılan terimdir.

Otomasyon
Emlak ve gayrimenkul alanında tapu-kadastro bilgilerinin dijital ortama girilmesi ve dijital ortamdaki bilgilerin vatandaşların hizmetine sunulması işlemi için kullanılan terimdir.

Oturma Hakkı
Türk Medeni Kanunu’nda yer alan bilgiye göre kişiye herhangi bir konutta oturma yetkisinin verilmesidir. Oturma Hakkı kişiye özel bir hak olmakla beraber başka birine devri söz konusu değildir.

Oturma Ruhsatı
İnşaat çalışmaları yeni biten ruhsatlı bir yapıda oturma işleminin yapılabilmesi için belediyeden alınan izin belgesine verilen isimdir.

Pafta
Belirli bir ölçekteki büyük haritanın planını ve modelini oluşturan her küçük parçasına verilen isimdir.

Parsel
Her bir sınırı haritalarla belirlenmiş arazi parçalarıdır. Bu harita kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli olarak adlandırılır.

Parselasyon
İmar parsellerinin içerisinde yol, park, yeşil alan, dinlenme alanı vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden birkaçını kapsayacak şekilde taşınmaz malları ayırma işlemine verilen isimdir. Parselasyon, şehir planlarının düzenli ve yararlı bir biçimde olmasını sağlar.

Pay
Bir bütünün belirli kısımlarından oluşan bölümlere verilen isimdir.

Pay Temliki
Ortaklıklar halinde taşınmaz mallarda mirasçılardan birinin belirli olmayan herhangi bir payını satış ya da bağış yolları ile devretme işlemine verilen isimdir.

Paylaşımlı Ofis
İstanbul’da fazlasıyla bulunan paylaşımlı ofisler, özel ofis açmak için yeterli bütçeye sahip olmayan şirketler veya kişiler için verimli ve sağlıklı çalışma imkânı sağlayan mekânlardır.

Paylı Mülkiyet
Birden fazla kişinin maddi  ve fiziki olarak bölünmemiş bütün mal üzerinde, birden fazla kişinin pay sahibi olduklarını betimleyen terimdir.

Penthouse
Türkçe olarak “çatı katı” anlamına denk düşse de yapı olarak çatı katı tarzı daireleri kapmamaktadır. Binaların en üst katlarında ya da ara katlarda yapılan bu daire tipi, yüksek tavandan ve geniş terastan oluşmaktadır. Bu daire tipi, bu nedenle rahat, konforlu ve lüks sayılmaktadır.

Plan
Bir yerin kuşbakışı olarak belirli ölçeklerle çizilmiş harita türüne verilen isimdir.

Plankote
Harita mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile mimari projeler için oluşturulan ve arazinin topografik yapısını gösteren harita türüne verilen isimdir.

Portik
Üstü örtülü ve önü sütunlarla çevrili olan galeriye benzeyen yapılara verilen isimdir. Günümüzde genel olarak alışveriş merkezleri ve mağazalar bu şekilde tasarlanmaktadır.

Prefabrik Ev
Evin tüm parçalarının fabrika ortamında üretilmesinin ardından konutun yapılacağı arazi üzerine bu parçaların getirilmesi ve monte edilmesi ile ortaya çıkan ev türüne verilen isimdir.

Rakabe
Herhangi bir malın, taşınmazın ya da paranın sahipliği anlamına gelen isimdir. Kuru mülkiyet ve tam mülkiyet gibi kavramlarını da anlam olarak kapsamaktadır.

Rayiç Bedeli
Taşınmazın güncel gayrimenkul satış değerlerine göre belirlenen en düşük alım-satım bedeli için kullanılan, pazar değeri anlamını da taşıyan sözcük için kullanılan terimdir.

Rehin
Borçlu olan kişinin, borcunu ödeyeceğine dair alacaklıya teminat olarak verdiği değerli mal ya da paradır. Borçlu, borcunu ödediği takdirde alacaklı rehin aldığı malı geri vermelidir.

Rekreasyon
Şehir düzenleme planlarında kişilerin eğlenmesi ve dinlenmesi için ayrılan alanlar için kullanılan terimdir. Rekreasyon alanları, kişi başına düşen belli bir büyüklükten az olmamak şartı ile tasarlanmaktadır.

Renovasyon
Bir şehrin bir bölümünü ya da bir yapıyı koruma amacı ile yenilenmesi için kullanılan terimdir.

Resmi Senet
Kamu kuruluşlarında tarafların imzalaması için resmi bir memur tarafından hazırlanan, imzalanan ve mühürlenen belgeye verilen isimdir.

Restorasyon
Yapının aslını ve dokusunu bozmadan onarılma işlemine verilen isimdir. Genellikle tarihi, eski ve yaşanmışlığı olan yapılarda restorasyon işlemi yapılır.

Rezidans
Özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan insanların sıklıkla tercih ettiği birçok konforlu alanı içerisinde bulunduran lüks yapılara verilen isimdir.

Rıza-i Ferağ:
Taşınmazı olan bir kimsenin kendi isteğiyle ilgili yere gidip, taşınmazını başka bir kişiye devretmek istemesinden ötürü düzenlenen resmi senedin imzalanması ve tescillenmesi işlemesi için kullanılan terimdir.

Rızai Taksim
Bir gayrimenkule sahip olan birden fazla kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile ilgili taşınmazın bölüştürülme işlemine verilen isimdir.

Röperli Kroki
Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından verilen, parselde bulunan yapının ölçümlerini ve net sınırlarını gösteren, yapı için gerekli ölçülerin bulunduğu plana verilen isimdir.

Rustik Dekorasyon
Doğadan ilham alınarak yapılan ev aksesuarlarının ve doğal renklerin ev içerisinde kullanıldığı doğayı çağrıştıran dekorasyon türüne verilen isimdir.

Sakin Şehir
Yavaş şehir anlamında da kullanılan “Cittaslow” 1999 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Küreselleşmenin getirdiği hızlı yaşamın etkilerini ve şehirlerin yapılarının bozulmasını engelleyen bu oluşum şehirlerin katıldığı kentler birliği olarak da tanımlanabilir.

Şale
Kütükten yapılan dağ evlerine verilen isimdir. İsviçre, Fransa gibi bölgelerde fazlasıyla bulunmakla birlikte İsviçre çoban kulübeleri olarak da adlandırılır.

Salon
Eve gelen misafirleri ağırlamanın yanında aile bireylerinin de ortak olarak kullandıkları odaya verilen isimdir. Genel olarak evin en geniş odası ev sahipleri tarafından salon olarak seçilmektedir.

Sandık Odası
Evde bulunan fazla eşyaların koyulduğu, genellikle havadar olmayan odalara verilen isimdir.

Satış Vaadi Sözleşmesi
Satışı yapılacak olan ev için belirlenen satış bedeline göre satıcının gayrimenkul satışını gerçekleştireceği, alıcının ise evin bedelini ödeyerek evi satın alacağını taahhüt ettiği belgeye verilen isimdir.

Şerh
Açma ve ayırma anlamlarına sahip olan terimdir. Emlak alanında şerh koymak terimi, tapu kütüğüne ya da benzer olan resmi bir belgeye not eklemek anlamında kullanılır.

Shingle
Üst üste ayrı ayrı parçalardan oluşan parçalı çatı kaplamasına verilen isimdir. Shingle tarzı çatı kaplamada kullanılan malzemelerinden esnek yapılıdır. Bu nedenle oldukça fazla tercih edilmektedir.

Şirvan
Çatı katlarında bulunan basık tavanlı odalara verilen isimdir.

Sit Alanı
Geçmişten günümüze kadar gelen, tarihi yapısı ve dokusu itibariyle korunması gereken alan bölgeler için kullanılan isimdir. Sit alanları geçmişte orada yaşamış olan insanlar ve bölge hakkında kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan önemli bilgiler vermektedir.

Sığınak
Genel anlamda canlı veya cansız kişileri korumak amacıyla inşa edilen alana verilen isimdir. Kişiler olağanüstü durumlarda bu alanları kullanmaktadır.

Şömine
Konutların içerisini ısıtmanın yanında görsel olarak güzel görünmesini sağlayan, içerisinde ateş yakılan küçük bölmeye verilen isimdir.

Sosyal Altyapı
Sağlıklı şehirler ve bölgelerde oluşturulan eğitim ve sağlık alanları, kültürel yapılar, eğlence alanları, doğal yapılar gibi yeşil ve faydalı alanları betimlemek için kullanılan terimdir.

Stopaj Vergisi
İşyeri olarak kiraya verilen taşınmaz mallar için kiracının ödediği brüt kira bedeli üzerinden kesintiye uğratılarak vergi dairesine ödenen vergi türüne verilen isimdir.

Stüdyo Daire
1+0 ya da 1+1 daire tipine örnek oluşturan, ev içerisinde bulunan tüm alanların bir arada olduğu küçük daire tipine verilen isimdir.

Şufa Hakkı
Öncelikli alım hakkı olarak kullanılan terimdir. Taşınmaz üzerinde hakka ya da hisseye sahip olan kişi taşınmazın satılması halinde diğer alıcılardan önce alma hakkına sahiptir. Kanuni şufa ve sözleşmeden doğan şufa olmak üzere de iki türü bulunmaktadır.

Sükna Hakkı
Bir evin tamamında ya da bir kısmında ortak alanları kullanma ve oturma iznine sahip olma hakkına verilen isimdir.

Şuyulandırma
Herhangi bir arsanın kamu kuruluşlarınca kullanılması nedeniyle başka parseller ile birleştirilip daha sonra da mal sahibi olarak başkalarınca sahiplendirilmesi anlamına gelen terimdir. Kısaca sahiplendirme anlamında kullanılmaktadır.

Tadilat Projesi
İmar mevzuatının gerektirdiği hallerde inşaat planında değişiklik yapabilmek amacıyla yapılan ek projeye verilen isimdir.

Tahsis
Belirli kamu kurumlarına ait olan malların belirlenen ilgili kişilere hak olarak ayrılması için kullanılan terimdir.

Takrir
Kişinin sahibi olduğu malını ipotek ettirdiğini ya da sattığını sözle ifade etme işlemine verilen isimdir.

Tapu
Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen, arazinin üzerine inşa edilmiş yapının ya da arazinin bir bölümünün sahipliğini gösteren, aksi bir durum kanıtlanana kadar da geçerli olan resmi belgeye verilen isimdir.

Tapu Devir Belgesi
Sahibi olunan taşınmaz malların başka bir kişiye devredilmesinin ardından Tapu Müdürlüğünden verilen belgedir.

Tapu Devri
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde gerçekleşen, herhangi bir taşınmazın satılmasının ardından satıcının malı satın alan kişiye devretme işlemidir.

Tapu Harcı
Herhangi bir taşınmaz mal alınırken ya da satılırken devlete ödenen bedel için kullanılan terimdir.

Tapu İptal Davası
Tapu belgelerinin kanuna uygun olmadığı, usulsüz olduğu durumlarında açılan davaya verilen isimdir.

Tapu Randevusu
Tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden alınan belirli gün ve saat için kullanılan terimdir.

Tapu Sahibi Sorgulama
Kişi taşınmaz bir mal alınmak istediğinde tapu sahibinin kim olduğunu öğrenmek isteyebilir. Tapu sahibinin sorgulanma işlemi www.turkiye.gov.tr/tapu-harc-sorgulama sistemi üzerinden gerçekleşebilir.

Tapu Senedi
Tapu dairesinde tapu işlemleri sonucunda taşınmaz mal sahibine verilen mühürlü, imzalı resmi belge için kullanılan terimdir.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan ayrı bütçeli kurum, taşınmaz malların sınırlarını ve hukuki durumlarını belirlemek amacıyla tapu sicilinin oluşturulduğu devlet dairesidir.

Tapuda Takas
Taşınmaz bir malın başka bir taşınmaz mal ile değiştirilme işlemi için kullanılan terimdir.

Taşınmaz
Topraklar (tarla, arazi, arsa), madenler ve tapu siciline işleyen inşaat alanları gibi yerler için kullanılan terimdir.

Tedbir
Bir işi doğru bir şekilde yürütülmesi için ortaya çıkabilecek zorlukların çaresini önceden düşünebilmek, önlem almak anlamında kullanılan terimdir.

Teknik Altyapı
İnsanlara, su, doğal gaz, elektrik, ulaştırma, haberleşme, kanalizasyon gibi hizmetlerin sağlanabilmesi için yapılan tesislere verilen isimdir.

Tematik Harita
Doğa ve insanlarla ilgili konuların, yapıların ayrıntılı olarak sınırlarının ve yapısal özelliklerini gösteren haritaya verilen isimdir.

Temellük
Taşınmaz mal sahibi olan veya taşınmazı yeni edinen kişiye verilen isimdir

Temlik
Taşınmaz malların hakkına sahip olan kişinin sahip olduğu hakları başka bir kişiye geçirme işlemine verilme isimdir.

Tenkis Davası
Kişi tarafından bırakılan mirasta korunmuş hissenin ihlal edilmiş olması halinde miras bırakan kişinin sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan davaya denir.

Teras
İnsanların açık hava ihtiyacının karşılandığı, üstü ve önü açık olan, üzerinde dolaşılacak kadar da geniş olan alana verilen isimdir.

Terkin
Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir malın tapu kütüğünden silinmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Ters Dubleks
Normal dubleks dairelerden farklı olarak salon ve mutfağının üst katta, yatak odası, banyo ve diğer odaların bulunduğu yer ise alt katta olan evler için kullanılan terimdir.

Tevhid
Ayrı ayrı ancak yan yana bulunan taşınmaz malların tapu müdürlüğünde tek bir parsel olarak kayıt edilip birleştirilme işlemi için kullanılan terimdir.

Tevkil Yetkisi
Bir başkası adına bir kimseyi vekil olarak atamayabilme izni için kullanılan terimdir.

Ticari İmarlı Arsa
Mağaza, sinema, lokanta, okul, sağlık tesisi gibi hizmet ve ticari sektöre hizmet edebilecek yapıların yapılacağı arsaya verilen isimdir.

TOKİ
Büyükşehirlerde çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek amacıyla düşük ve orta gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan devlet konut projesidir.

Toplu Konut
Planlaması önceden yapılmış olan bölgelere devletin verdiği kredi desteği ile toplu olarak meydana getirilen yapılara verilen isimdir.

Trampa
Ticari değeri olan bir malın, doğrudan doğruya başka bir mal ile değiş tokuş yapıldığını betimleyen terimdir.

Üfe
Belirli bir dönemde ülke ekonomisinde üretilen ve yurtiçinde satışı yapılan ürünlerin, üretici fiyatlarını içerisinde bulunan zamanla ile karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçüldüğü fiyat endeksi için kullanılan terimdir.

Üst Hakkı
Başkasına ait olan bir arazide yer altında veya üzerinde yeni bir bina inşa etmek ya da mevcut binayı yerinde tutma hakkı için kullanılan terimdir. Üst hak, sınırlı ayni haklardan bir tanesidir.

Uygulama İmar Planı
Gelecek zaman içerisinde yapılacak olan yapının ilerleyen zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal çevre açısından alacağı biçimin detaylandırıldığı, uygulamaya yönelik olan planlar için kullanılan terimdir.

Uygulama Projesi
Mühendis ve mimarlar tarafından yapılmak istenilen yapının tüm detaylarının ve ayrıntılarının gösterildiği proje çizimine verilen isimdir.

Uyruk
Bir devlette vatandaşlık hakkına sahip olma durumu için kullanılan terimdir.

Vakıf
Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yararlı işler yapılmak şartı ile belirli malların ve hakların bir amaca yönelik olarak bağışlamaktadır. Bu kişiler tarafından bağışlanan mal ve paraların idaresinin yapıldığı yer için kullanılan terimdir.

Vakıf Şerhi
Taşınmaz malların vakıflarla olan bağlantısını ve ilgisini belirtmek tapu kütük sayfasında yazılan belirtmelerdir.

Vakıf Taviz Bedeli
Vakıf mallarının mülke dönüşümünün ardından tasarruf eden kişiye devredilmesi için öngörülen bedel belirlenmektedir. Belirlenen bu bedele vakıf taviz bedeli denmektedir. Taviz bedelinin miktarı günümüzde taşınmazın sahip olduğu değerin yarısıdır.

Vaziyet Planı
Yapıların inşaat alanında yer alacak tüm öğelerin gösterildiği ve detaylandırıldığı ölçeklerin planına verilen isimdir. Vaziyet planı, yapılacak projenin mimarı tarafından çizilir ve yerleşim yerlerini ayrıntılı göstermeye yarar.

Vefa Hakkı
Bir malın satılmasının ardından tapu işlemlerinde kayıt altına alınarak malı satan kişinin sattığı malı tekrar geri alma hakkı için kullanılan terimdir. Vefa hakkı tapu kütüğünde açıklanır ve genel olarak 10 yıl gibi bir süreyi ifade eder.

Vekâlet
Kişinin herhangi bir kamu işi için kendi yetkilerini noter huzurunda bir başka  kişiye devretme işlemidir.

Veraset Belgesi
Vefat durumlarında kişiden kalan mirasın mirasçılara geçişi için Tapu Sicil Müdürlüğü aracılığıyla taranan, sulh hukuk mahkemesinden alınan ve mirasçıların kimler olduğunu gösteren hasımsız belgeye verilen isimdir.

Veraset Beyannamesi
Vefat durumlarında kişinin kalan mallarının mirasçılar tarafından kabul edilmesinin ardından mirasçıların devlete ödemek zorunda olduğu vergiye verilen isimdir. Ödenecek olan vergi miktarı  her yıl değişmektedir.

Veraset İlamı
Vefat durumunda kişiden kalan mirasın mirasçılara hangi oranlarda kaldığını gösteren, mahkemeden alınmış belgeye verilen isimdir.

Villa
Genellikle şehir dışında ya da sahil beldelerinde doğaya yakın yerlere yapılan iki veya üç katlı, bahçeli konutlara verilen isimdir.

Yalı
Genel olarak iki ya da üç katlı olan deniz kıyısına inşa edilen yapılara verilen isimdir.

Yapı Kullanımı İzin Belgesi
Yapıların tamamlanmasının ardından, yapıda bulunan tüm bağımsız bölümlerin amacına uygun bir şekilde inşa edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla valilik ya da belediye tarafından verilen rapor niteliğindeki belgeye için kullanılan isimdir.

Yapı Ruhsatı
Bir yapı inşa edilmek istenildiğinde inşaat projesine başlamak için alınması gereken ilk belgeye yapı ruhsatı denir.

Yapı Yaklaşma Sınırı
İnşaat planı üzerindeki yapının yanındaki komşu parsellere en fazla ne kadar yaklaşacağı belirlemek için kullanılan terimdir.

Yasal Kira Zam Oranı
Borçlar Kanunu kapsamında her yıl belirlenen bir oranda ev sahibinin arttırabileceği zam oranını betimlemek için kullanılan terimdir.

Yasal Mal Rejimi
Çiftlerin evlilikleri süresince edinilen malların nasıl idare edileceğini, harcamaların ne kadar yapılacağını ve olası bir ayrılık durumunda malların nasıl paylaştırılacağını resmileştiren kurallar bütününe verilen isimdir.

Yatay Mimarı
Yapıların inşaatlarının zemini üzerinde yatay olarak ilerleyen ve daha çok doğa ile iç içe olan yapıların mimari tarzına verilen isimdir.

Yazlık Ev
Genel olarak tatil beldelerinde ve şehirden uzak yerlerde bulunan daha çok yaz aylarında kullanılan evlere verilen isimdir.

Yerden Isıtmalı
Yapıların zeminlerinde bulunan borular sayesinde ev ısıtma işleminin zemin üzerinden gerçekleşmesini sağlayan sistemdir.

Yerleşim Yeri
Bireyin temel olarak sıklıkla yaşamsal ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirdiği, genel olarak ikamet ettiği alana verilen isimdir.

Yeşil Alan
Şehir planlamalarında üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan, daha çok topluma yönelik faaliyetlerin gerçekleşeceği yani park,  çocuk parkı, piknik alanı gibi yerlere verilen isimdir.

Yeşil Bina
Küresel ısınma nedeniyle doğaya, yeşil alana en az hasar verecek şekilde tasarlanan binalar için kullanılan terimdir.

Yetki Belgesi
Tapu işlemleri esnasında tüzel kişiler tarafından istenilen ve tüzel kişinin temsilcisinin kimler olduğunu belirten belgeye verilen isimdir.

Yıkma Ruhsatı
Bir arazi üzerinde bulunan yapının yıkılması için belediye tarafından verilen izin belgesidir.

Yıpranma Payı
Binalarda bulunan malların eskimesinden ve yıpranmasından dolayı malın değerinin düşmesini betimleyen terimdir.

Yola Terk İşlemi
Yapıların imar planlarının gerçekleştirilmesinin ardından taşınmaz mal sahiplerinin bedel alarak ya da bedelsiz bir şekilde taşınmaz malın tamamını ya da bir bölümünü yol, park, yeşil alan gibi nedenlerden dolayı kamu yararına bırakma işlemine verilen isimdir.

Yoldan İhdas
Arazilerin düzenlenmesinin ardından tescil dışı olan kadastro yollarının imar adalarına denk gelmesi ve yol sıfatını kaybetmesi olayı için kullanılan terimdir.

Yönetim Planı
Kat mülkiyetine sahip olan yapıların nasıl yönetileceğini, daire sahiplerinin hak ve sorumluluklarını, yönetime ait önemli noktaların ne olduğunu belirten ve bunları düzenleyen belgeye verilen isimdir.

Zabıt Defteri
Kadastrosu henüz yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve bu taşınmazların üzerinde kurulacak hakların takip edildiği deftere verilen isimdir. Kadastro işlemi gören yerlerde bu defterin yerini tapu kütükleri almaktadır.

Zaman Aşımı
Herhangi bir hakkın kazanılması ya da kaybedilmesi için gereken hukuk kuralları çerçevesinde öngörülen süre, süre aşımıdır.

Zayî
Taşınmazlara ait olan belgelerin yok olması veya kaybolması anlamına gelen terimdir. Tapu belgesinin kaybolması durumunda belgenin zayiinde çıkarılması mümkündür.

Zemin
Toprak seviyesinde bulunan, taban, yer ve döşemeye verilen isimdir.

Zemin Etüdü Raporu
Üzerinde taşınmaz yapılacak her parsel için zemin gerilmelerini ve zemin mekaniğini inceleyen, ilgili bölgenin jeolojik ve jeofizik raporları öncülüğünde zeminin cinsini ve zemin grubunu inceleyen, jeofizik ve jeoloji mühendisleri tarafından hazırlanan rapora verilen isimdir.

Zemin Kat
Binaların zemin seviyesinde bulunan, düz girişe sahip olan dairelere verilen isimdir.

Zilyetlik
Herhangi bir mal üzerinde hâkimiyet kurma işlemine verilen isimdir. Herhangi bir malı elinde bulundurup onun kullanılması zilyetliğin örnekleridir.

Zirai İpotek
Tarım kredi kooperatifleri ya da ilgili bankalar üzerinden alınan kredilerde çiftçilerin kredilerine teminat olarak gösterdiği taşınmaz malın üzerine hazırlanan ipotek işlemidir.

Zorunlu Deprem Sigortası
Konutları ilgilendiren zorunlu deprem sigortası, olası bir depremin konuta verebileceği zararları karşılamak adına maddi teminatın sağlanmasına yarayan sigorta türüdür.

Listeleri Karşılaştır

Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

Gönder
Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
close-link

We are at your service 7 days a week. Leave your information and we will call you.

Send
By approving this form, you are agreeing to read and accept our GPDR and Privacy Policy. You are safe, your information is never shared.
close-link

Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

Gönder
Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
close-link